Våra tjänster

Som tillgänglig resurs är GACs främsta mål att verka främjande för att professionella aktörer inom musik och scenkonst ska kunna fokusera på sitt konstnärliga skapande. Nedan kan du läsa om de tjänster vi erbjuder. 

Rådgivning & processledning

GAC agerar rådgivare och sakkunniga gentemot konstnärer, administratörer och organisationer inom den fria kulturen kring administrativa, ekonomiska, juridiska, och organisatoriska frågor samt med coaching, idéutveckling, processutveckling och kompetensutvecklande insatser.

Är du i behov av någon tjänst ovan? Vår möjlighet att ta emot förfrågningar varierar utefter hur mycket andra uppdrag vi för stunden arbetar med, men varmt välkommen att skicka ett mejl så ser vi om vi kan hjälpa till!

Administrativ resurs 

GAC fungerar som arbetsgivare, sköter ekonomihantering och anlitas som ombud för att söka finansiering och hantera redovisningar, en service till både enskilda konstnärer, ensembler eller föreningar.

Är du i behov av administrativa resurser? Vår möjlighet att ta emot förfrågningar varierar utefter hur mycket andra uppdrag vi för stunden arbetar med, men varmt välkommen att skicka ett mejl så ser vi om vi kan hjälpa till!

Projekt- & verksamhetshotell

GAC:s resurs för konstnärer, kulturföretag och organisationer inkluderar att kunna ta ansvaret gentemot bidragsgivare och myndigheter för olika typer av kulturprojekt och arrangörers, producenters och musikensemblers löpande verksamheter. Inom ramen för GAC:s huvudmannaskap skapar GAC möjlighet för kulturaktörer att driva olika producerande och främjande verksamheter.

Om du är intresserad av att ingå i vårt projekt- och verksamhetshotell är du välkommen att kontakta oss på info@gac.se!

Föreningssamverkan

När GAC verkar i Föreningssamverkan med projekt och verksamheter syftar det ofta till att vi löpande sköter administrativ och ekonomisk hantering för föreningar, samt i vissa fall stöttar organisationen i process och utveckling.

GAC:s nätverk av professionella kulturaktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt utgör en värdefull resurs för såväl GAC:s basverksamhet som olika samarbetsprojekt, där kontinuerlig dialog är en självklar del av processen. Om du är intresserad av att samverka med oss är du välkommen att kontakta oss på info@gac.se!

Produktion

GAC agerar huvudman för projekt med avsikt att producera/ sprida musik digitalt samt som konsertarrangör, utbildningsanordnare, organisationsutvecklare och nätverksbyggare. Vi har under åren, utifrån lång erfarenhet och löpande omvärldsanalys, kontinuerligt initierat och drivit olika infrastrukturella och/ eller producerande verksamheter och insatser, ofta i samverkan med andra organisationer på fältet.

Vissa projekt drivs vidare inom GAC eller är resurser som kan lyftas vid behov. Andra har bildat egen plattform/ firma eller integrerats i en löpande verksamhet hos någon samarbetspart i GAC:s nätverk.